STADGAR FÖR SVEROK SKÅNE

Antagna 2005-03-05, andra läsningen 2006-03-18, §16 ändrad 2008, §35 ändrad 2010, §§18, 21, 26, 35 och 36 ändrade 2015, §§1, 3, 14 ändrade 2016. §§18, 21, 22, 26, 27, 28, 35 ändrad 2017.

Konstitutionella Stadgar

 • 1.Distriktets namn är Sverok Skåne.

 • 2.Sverok Skåne är en regional sammanslutning av föreningar inom Sverok.

 • 3.Distriktets syfte är att genom demokratiskt organiserad kultur- och fritidsverksamhet främja spelhobbyn.

 • 4.Distriktet är en ideell organisation.

 • 5.Distriktet verkar i enlighet med demokratiska principer.

 • 6.Distriktet är religiöst och politiskt oberoende.

 • 7.Distriktets huvudsakliga verksamhet bedrivs i medlemsföreningarna.

 • 8.Distriktets centrala verksamhet skall syfta till att stödja den verksamhet som bedrivs i dess medlemsföreningar.

 • 9.Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i samband med årsmöten eller extra årsmöten, gäller mötets tolkning till dess att klargörande ändring införes.

Om oklarhet gällande dessa stadgars innebörd skulle uppstå, i varje annat fall, gäller distriktsstyrelsens tolkning till dess att klargörande ändring införes.

 • 10.Vid tolkning av denna stadga skall stadgeparagraf ett (1) till och med femton (15) ges överordnad betydelse gentemot varje annan stadgeparagraf.

 • 11.För ändring av, eller tillägg till, stadgeparagraf ett (1) till och med femton (15), krävs att likalydande beslut antas med två tredjedels (2/3 ) majoritet av två (2) på varandra följande ordinarie årsmöten.

För ändring, eller tillägg till, varje annan paragraf krävs att förslaget antas med två tredjedels (2/3) majoritet av årsmötet.

 • 12.Ändring av stadgeparagraf, eller tillägg till stadgan, kan endast upptas till behandling av årsmöte om förslag därom uttryckligen angivits i årsmöteshandlingarna, i form av motion eller om enhälligt årsmöte beslutar att uppta förslaget.

 • 13.Förslag om distriktets upplösning får endast behandlas på ordinarie årsmöte, och skall insändas skriftligen till distriktsstyrelsen senast den trettioförsta (31) oktober året innan årsmötet. Att upplösning skall behandlas måste framgå av kallelsen till årsmötet. Distriktet kan inte upplösas så länge minst en tjugondel (1/20) av de röstberättigade på ordinarie årsmöte motsätter sig upplösandet.

 • 14.Vid distriktets upplösning skall tillgångar realiseras och skulder betalas varpå kvarvarande tillgångar skall skiftas i lika delar till medlemsföreningarna exkluderat avdelningar eller gå till ett av årsmötet bestämt ändamål i enlighet med distriktets syfte. Medlemsföreningarna delar i sin tur upp de tillskänkta tillgångarna mellan dem, som de ser passande.

 • 15.Till likvidatorer bör distriktets revisorer utses. Likvidatorerna genomför likvidationen i samband med distriktets upplösning.

Verksamhetsområde

 • 16.Distriktets verksamhetsområde är Skåne län

Verksamhetsår

 • 17.Distriktets verksamhetsår är kalenderår.

Föreningar och medlemmar

 • 18.Sverokanslutna avdelningar, föreningar och huvudföreningar med säte i distriktets verksamhetsområde är medlemsföreningar i distriktet.

 • 19.Medlemmar i medlemsföreningarna är även medlemmar i distriktet. I stadgarna benämns dessa som föreningsmedlemmar.

 • 20.Årsmötet kan, efter förslag från distriktsstyrelsen, anta enskilda personer som hedersmedlemmar.

 • 21.Medlemsförening kan av distriktsstyrelsen avstängas med omedelbar verkan om medlemsföreningen bryter mot distriktets stadgar, motarbetar dess syfte, eller skadar dess anseende. Uteslutning skall beslutas av årsmötet varvid den avstängde har yttranderätt.

 • 22.Distriktsstyrelsen äger rätt att kräva in de uppgifter från medlemsföreningarna som behövs för att distriktets verksamhet skall kunna genomföras.

Årsmöte

 • 23.Årsmötet är distriktets högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas tidigast första (1) februari och senast trettioförsta (31) mars. Distriktsstyrelsen beslutar om tid och lokal.

 • 24.På årsmötet har distriktets alla medlemsföreningar, distriktsstyrelsen, valberedningen samt revisorerna rätt att närvara, yttra sig och ställa förslag.

Föreningsmedlem har närvarande-, yttrande- och förslagsrätt i mån av plats.

 • 25.Mötet är beslutsmässigt om kallelse skriftligen har sänts till medlemsföreningarna senast fyra (4) veckor före årsmötet. Möteshandlingarna skall publiceras på Sverok Skånes hemsida senast två (2) veckor före årsmötet, samt finnas tillgänglig i pappersformat vid förfrågan. I möteshandlingarna skall dagordning, motioner, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, budgetförslag samt ekonomisk berättelse finnas med.

 • 26.Till distriktsårsmötet får varje förening sända ombud i nedanstående omfattning:

1 ombud för 1 – 9 medlemmar
2 ombud för 10 – 24 medlemmar
3 ombud för 25 – 59 medlemmar
4 ombud för 60 – 144 medlemmar
5 ombud för 145 medlemmar och därutöver

Till grund för denna räkning ligger föreningens medlemsantal, som rapporterats till förbundet senast två veckor innan distriktsårsmötet. I föreningar med avdelningar skickar både huvudföreningen och avdelningar ombud på eget mandat. Ombuden är då baserade på avdelningarnas medlemsantal enligt samma fördelningsmodell som ovan. Ombud måste två veckor före årsmötet vara registrerad medlem i respektive förening och eventuell avdelning.

Medlemmar, som räknas, är de som var medlemmar 31 december året före årsmötet eller 31 december två år före årsmötet, beroende på vilket som är högre. Förtroendevalda i distriktets styrelse, valberedning, dess revisorer eller anställda i Sverok kan inte vara ombud.

 • 27.Medlemsföreningen har rätt att skicka maximalt så många ombud som de äger röster. Vart ombud får nyttja maximalt en röst. Ombud skall kunna styrka sin rösträtt med fullmakt, undertecknad av minst en styrelsemedlem samt en föreningsmedlem eller medlemsföreningens revisor. Ombud kan endast företräda en medlemsförening. Röstning per post eller fullmakt är ej tillåten.

 • 28.Följande ärenden skall alltid behandlas på ordinarie årsmöte:

Mötets öppnande

Mötets behörighet, närvaro samt röstlängd.

Val av mötesordförande

Val av mötessekreterare

Val av två justerare

Val av två rösträknare

Godkännande av dagordning

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk berättelse

Revisionsberättelse

Ansvarsfrihet för den avgående styrelsen

Motioner

Fastställande av verksamhetsplan

Fastställande av budget

Val av ordförande

Val av vice ordförande

Val av kassör

Val av ledamöter

Val av revisorer

Val av valberedning

Övriga frågor

Mötets avslutande

 • 29.Förslag som är distriktsstyrelsen tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet är motion.

Varje annat inkommet förslag är övrig fråga.

 • 30.Vid omröstning fattas beslut med enkel majoritet, om inte stadgan föreskriver annat.

Nedlagda röster räknas ej. Vid lika röstetal tillämpas lotten.

 • 31.Övrig fråga kräver två tredjedels (2/3) majoritet för bifall.

 • 32.Årsmötet väljer distriktsstyrelse, valberedning och revisorer bland de nominerade till respektive val. Om så inte kan ske, får ytterligare nomineringar ske på årsmötet.

 • 33.Nominerad till stadgemässiga val, eller person som för talan för viss motion eller fråga, har närvarande- yttrande- och förslagsrätt i berörda frågor på årsmötet.

Extra årsmöte

 • 34. Extra årsmöte är beslutsmässigt om kallelse och beslutsunderlag har blivit sänt till medlemsföreningarna senast fyra veckor före det extra årsmötet. Extra årsmöte skall utlysas om revisorerna, styrelsen eller minst en tredjedel (1/3) av medlemsföreningarna kräver det.

Extra årsmöte kan endast besluta i de frågor som uttryckligen angivits i kallelsen.

 • 35. Styrelsen har sitt säte i Malmö kommun.

Styrelsen skall bestå av ordförande, vice ordförande, kassör, sekreterare och minst 1 max 5 ledamöter.

Minst två personer i styrelsen skall var myndiga. Styrelsen tillträder direkt efter årsmötet.

Valbar är medlem i organisationen, vars nominering till förtroendepost anmälts till valberedningen och som accepterat sin nominering senast 4 veckor innan årsmötet eller som valberedningen själv lyfter i sitt förslag i möteshandlingarna.

 • 36. Distriktsstyrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter är kallade och minst hälften (avrundat uppåt) är närvarande. Kallelse skall ha sänts senast en vecka före mötet.

 • 37.Styrelsen ansvarar för den centrala verksamheten.

Styrelsen utser två firmatecknare. Endast myndig styrelseledamot kan utses till att teckna distriktets

firma.

 • 38.Årsmötet utser två revisorer samt två personliga suppleanter.

Revisorerna granskar distriktets räkenskaper och handlingar.

Bokslut skall vara revisorerna tillhanda senast tre (3) veckor före årsmötet

Revisorernas berättelse skall finnas skriftligen tillhanda i samband med årsmötet.

Valbar är person som är bosatt i Sverige och som ej ingår i distriktsstyrelsen.

 • 39.Årsmötet utser tre personer till valberedare, varav en är sammankallande. Valbar är person bosatt i Sverige. Valberedningens förslag skall vara distriktet tillhanda senast på årsmötet.